Krystpakkettenactie 2018

Hits: 335

Binnenkoart krije in soad minsken in krystpakket.
Der sit fan alles yn sa’n pakket, ek faaks guod dat je net brûke en dat bliuwt dan mar stean.
As jo no daliks as dat krystpakket komt, sjogge fan dat brûk ik wol en dat brûk ik écht net en je bringe it guod  wat oer is nei ien fan de diakens by jo yn ‘e buurt, dan bringe wy it nei de Voedselbank.
Fansels kinne jo ek it hiele krystpakket skinke.
Jo kinne belje nei ien fan de diakens en as je wolle wurdt it ophelle.

Mei út namme fan de voedselbank:

  Tige tank yn ’t foar. de diakens:

Tersoal:                         Willem/Hendrika Heeringa: 55 87 89
Sibrandebuorren:           Etta Dotinga: 52 19 41
Gau:                              Hendrika Jellema: 41 60 67

It bringen fan it guod/krystpakket kin oant 30 desimber 2018